LeftArrow 知识库

USB 采集设备工作时外壳温度较高,会影响采集质量和产品寿命吗?

文章号: 002020004 最近更新: 2018-06-02

适用于: USB Capture Gen 1 系列 , USB Capture Gen 2 系列 , USB Capture Plus 系列

美乐威 USB 采集设备采用金属外壳和特殊散热设计,因此外壳温度可能略高。只要操作环境温度在 0 到 50 ℃ 之间,就不会影响采集质量和产品使用寿命。

反馈

您的问题是否得到解决?